Ден на отворените врати

23.04.2019 г.
Представяне на проекта "Учители в действие"
Презентация
Презентация

Открит урок

23.04.2019 г.
Открит урок по френски език 10:55 – 11:40
Класна стая на 9В клас
Учител Наташа Миленова
Клас 10 д

Урокът представя начина на преподаване на френски език в Учебния център в гр. Антиб, Франция, наречен „Активна педагогика“.
Темата на урока е „Международният ден на правата на жената“ и е разработена по текста на песента на белгийския певец Марка „Бъди красив и мълчи!“.
Урокът се състои от информационна част, в която са представени статистически данни за разпределението на домашните задължения между мъжа и жената в семейството, както и таблица с основни дати в придобиването на права от жените във Франция. Учениците изразяват мнение и коментират данните.
Втората част са интерактивни упражнения върху текста на песента. Учениците коментират, описват или критикуват поведението на мъжа и жената в семейната двойка.
Урокът завършва с устно изразяване на учениците, които представят своите предложения за най-важните правила за успеха на една семейна двойка.
Ресурси

Презентация
https://youtu.be/9XKLTm7OMK

Открит урок

23.04.2019 г.
Открит урок по английски език 11:50 -12:35
Учител Милена Драганова
Клас 9а
Урокът е разработен с материали свързани с обучението по Програма Еразъм +
Преподаване на английски език чрез технологии ELC Brighton The UK.
Целта на урока е учениците да свикнат да използват огромния ресурс в Интернет/сайтове и приложения / за образователни цели. За индивидуализиране на обучението и самообучение. Предлагат се 3 различни образователни сайта:
 за проверка на писмен текст и подобряване на уменията за писане; Ghost story
 за подобряване на уменията за слушане с разбиране;/Избран е митът за Орфей и Евридика, тъй като е свързан с темата Мистерии и загадки в България/
 за усъвършенстване на познанията на учениците в областта на граматиката/ Конкретно избраното учебно съдържание е Tensеs; Reported speech../
Организация на работния процес: работа по двойки или в малки групи. Resources:
Chromebook,
Writing https://writeandimprove.com/
https://dictionary.cambridge.org/
Listening https://ed.ted.com/search?utf8=%E2%9C%93&qs=myth+orpheous
https://www.youtube.com/watch?v=RhaepLsP5eg&feature=youtu.be
Grammar https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/tenses_actions.htm
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/reported_speech/questions.htm
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/reported_speech/statements2.htm
https://www.englisch-hilfen.de/en/complex_tests/tenses1/index.php
Открит урок по английски език 12;45-13;30

Учител Христина Лъскова
Клас 8а
След обучението ми по програма Еразъм + във Флоренция, Италия се стремя да планирам и организирам часовете ми с идеята да превърна учениците от пасивен в активен участник в образователния процес и да ги поставя в центъра му.
Един от иновативните методи, които използвам тази година в часовете по Комуникативни дейности на английски език е Проектно-базирано обучение.
Този нов метод води до разнообразяване на стандартната класно-урочна система и създава умения за умело презентиране на резултатите от собствената и екипна работа, развива умения за самоконтрол и самооценка.
Една от темите в учебника ни по английски език е Описание на снимка.
Идеята ми беше да прехвърля учениците от класната стая в истинския живот.
С помощта на новите технологии вече можем да пътуваме, да посещаваме далечни държави, градове, музеи и картинни галерии без да напускаме класната стая.
Това, което направих беше да дам на учениците линкове към виртуалните с траници на няколко музея и картинни галерии със световно значение.
Те, от своя страна, имаха възможност да си изберат един или няколко от тях, които да посетят виртуално и да изберат картината, която им е направила най-голямо впечатление и да я представят на класа описвайки я в презентация. След като всички представят своите проекти с описание на картина, един от тях направи обобщен проект на работата на класа след 'посещението' им на световните музеи и галерии. Това е една от темите, върху които работихме тази учебна година и които ще представим в Деня на отворени врати. Ще покажем още нашия труд върху темите:

Home recipes
Festivals and carnivals in Bulgaria
World records
Gap years
Cycle to recycle
Bulgarian wonders of nature and national parks
In the museum/Describing a painting
The most unusual home I have seen
Bulgarians who travel the world
Theme and adventure parks around the world
Children raised byОткрит урок

30.01.2019 г.
Tема "Френска кухня /гастрономия/ и хранене",
реално съществуващ в цивилизационната част на урока за храната в учебната метода за 8 клас.
Темата е свързана с проведения в Антиб /Франция/ стаж "Активна педагогика и интеркултурност" именно в частта "интеркултурност" съпоставяйки храни,
напитки, хранене и кухня в България и Франция и бяха използвани методики на активната педагогика, научени във Франция.
Урокът включваше разнообразни и иновативни технически средства като мултимедия, интерактивна дъска и хромбук от учениците.
Урокът бе проведен изцяло в "google classroom".
Цветана Ташкова работи с "google classroom" от 3 години в 8 клас,
като качва информация или упражнения чрез линкове към Интернет сайтове.
От тази година можем да ползваме и ресурси от сайтове, предоставени ни от Френския културен институт,
единият е като библиотека, другият за френско кино и един за учители.
След участие в обучението по Програма Еразъм + във Франция, тя използва и ресурси предоставени от организаторите на курса.Oткрит урок

Дата:12.04.2019
класове 11б и 10
тема: Културно многообразие на франкофонските държави
А. Представяне на :
1. Франция
2.Канада
3.Френска полинезия
4.Мароко
5. Тунис
6.Алжир
План за представяне на държавите:
Географски характеристики
Културни традиции, религии, храна
Специфични особености характерни само за държавата.
Б. Филм за Френска полинезия.
В. Песен на френски език изпълнена от ученик.
Ресурси: Презентация, Филм от You tube.

ПрезентацияПрезентация
Презентация

Открит урок


Открит урок по английски език в 9а клас за учебната 2017-2018г.

Тема: Пътуването – съществена част от ежедневието на хората

Раздел – Говорене- развитие на умения

Вид на урока – Урок за затвърждаване на придобити знания

Общи цели: Развитие на умения за говорене. Изразяване на свое мнение на база на индивидуално и екипно проучване на материали по темата.

Образователни цели: Обогатяване на познания в посочената тематична област и развитие на умения за употреба на релевантна лексика.

Основната цел за провеждането на такъв урок бе да се демонстрират придобитите знания и умения за търсене, селектиране и адаптиране на информация чрез използване на съвременни технологии в технологична училищна среда, като и умения за работа в екип.

Не по- маловажна цел бе да се демонстрират умения за провеждане на самостоятелни дискусии от страна на учениците на английски език със съответната подкрепа от преподавателя.

За постигането на тези цели учениците работиха в екип по групи, като всяка група поотделно разглеждаше и обобщаваше причините поради които хората пътуват толкова интензивно в днешно време. Причините бяха обособени в три основни направления: икономически, образователни и политически. За адекватно въвеждане на темата в началото на урока екип от ученици представиха презентация, с която улесниха стартирането на дискусията по групи. В хода на тази дейност бяха използвани автентични материали и снимков такъв. Всяка група чрез обсъждане на английски език на определени причини за пътуването направи своите изводи със съответните аргументи. В края на своята екипна работа учениците обмениха информацията си и споделиха мнения отнасящи се до най- съществените причини за интензивното пътуване по света.

Откритият урок демонстрира използването на различни механизми и подходи сза за повишаването интереса и мотивацията на учениците за изучването на яужд език, за повишаване на креативното мислене и най- вече за използването на новите технологии в процеса на овладяване на чужди езици.

И. ПетроваОткрит урок

Учител: Лилия Борисова
Тема: Фалшиви новини
Дата на провеждане: Октомври 2017г.
Цели: Разбиране при четене; говорене; лексика, свързана с обществото и медиите
Ниво: B2
Урокът е свързан с тема , дискутирана по време на обучението по Програма Еразъм+ в Брайтън, Великобритания.
Урокът „Фалшиви новини“ е първият от серията уроци „Глобални проблеми“ Целта на урока е да провери и упражни уменията на учениците, свързани с разбиране при четене и овладяването на ключовата лексика и колокациите по темата. За целта учениците трябва да прочетат подготвената статия и да изпълнят задачите към нея. Другата задача е дискусия сред учениците по темата „Фалшиви новини“, с цел да бъдат насърчени да изразят собственото си мнение и най-вече да бъде провокирано критичното им мислене като обсъдят как да разпознават фалшивите новини в ерата на интернет, как да интерпретират и анализират наличната информация, как да конструират аргументите си и как да намират решения, когато са изправени пред проблем. За целта бяха подготвени истински и фалшиви новини. Задачата на учениците е да разпознаят кои са истинските и кои фалшивите чрез гореописаната дискусия. Това е като част от формиране на медийна грамотност у учениците, която е съществен компонент от общото образование на подрастващите.Открит урок

Учител: Лилия Борисова
Тема: Климатичните промени
Дата на провеждане: Ноември 2017г.
Цели: Разбиране при четене на специфична информация; разбиране при слушане на специфична информация; дискусия
Ниво: B2
Време за урока: 2 учебни часа
Урокът „Климатичните промени“ е вторият от серията уроци „Глобални проблеми“, които планирани за тази учебна година. Предвидени са два учебни часа. Целта на урока е учениците се запознаят със специфичната лексика и колокации свързани с климата, околната среда и замърсяването на околната среда. Първата част от урока включва четене на статия и изпълнението на езиковите задачи към нея с цел запознаване с ключовата лексика. След това се предвижда дискусия с цел да бъде упражнена новата лексика. Като компонент от дискусията се вклщчва изготвянето от учениците на диаграма „паяк“ за това какви са последствията от климатичните промени. Втората половина на урока започва с „подгряващо“ упражнение, целящо да провери доколко е усвоена ключовата лексика.
След това следва диктовка със заглавие „Глобалните промени – околната среда“. Целта на диктовката е да провери изучената до момента лексика и да вкара още нови думи и колокации по темата. След диктовката следва викторина на тема „Климатичните промени“, изготвена от двама ученика по тяхно желание, след която учениците правят обобщение и дискутират как те виждат собствената си индивидуална отговорност в опазване на околната среда и с какво могат да допринесат за избягване на кризата, грозяща планетата ни.Презентация
Презентация
Презентация
Презентация